El nou impost que grava la contaminació dels grans vaixells està enllestit i pendent d’aprovació

L'avantprojecte de llei del nou impost sobre les emissions portuàries dels grans vaixells a Catalunya està enllestit perquè el Govern el pugui aprovar en breu, previ dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social. El text ha superat la fase d'audiència i informació pública i s'han tingut en compte les al·legacions de totes les parts interessades. L'impost a les emissions portuàries, L'impost, que té caràcter finalista i els ingressos del qual aniran destinats a consolidar la transformació verda, afectarà el 80% dels vaixells que atraquin a Barcelona. Pel conseller d'Acció Climàtica, la creació d'aquest tribut, pioner a Europa en taxar les emissions com a mesura per incentivar-ne la reducció, tindrà un impacte directe en la salut de les persones perquè millorarà la qualitat de l'aire que respirem.

El conseller d’Acció Climàtica, David Mascort ha anunciat aquest divendres que l’avantprojecte del nou impost a la contaminació dels grans vaixells està enllestit. El departament calcula que els creuers pagaran de mitjana 1.440 euros i que el Govern recaptarà 7,5 MEURS anuals. Mascort confia que la taxa entri en vigor l’any que ve i assegura que aquesta mesura no tindrà un efecte dissuasori: “No estem parlant de grans quotes”, ha dit. Quedaran exempts de pagar l’impost els vaixells que vagin a les Illes Balears, els que atraquin per força major i els que ho facin per qüestions humanitàries.

El conseller s’ha mostrat satisfet de poder donar compliment finalment al mandat parlamentari que encomanava al Govern, a través de la Llei del canvi climàtic, la creació d’aquest tribut, pioner a Europa en optar per no limitar, sinó taxar, les emissions i incentivar la seva reducció. Una mesura que tindrà un impacte directe en la salut de les persones perquè millorarà la qualitat de l’aire que respirem. Per a Mascort, “és una qüestió de prioritzar la salut, que les persones, visquin on visquin, tenen dret a respirar aire net”. L’impost s’insereix en el marc de les polítiques ambientals que postulen, entre d’altres mesures, les de caràcter fiscal, com a instrument per modificar conductes que comporten externalitats negatives sobre el medi ambient. Així doncs, la nova mesura pretén ser un incentiu per aconseguir que les grans embarcacions amb capacitat o volum superior a 5.000 tones d’arqueig brut (GT) que atraquen als ports de Catalunya redueixin les emissions per escala dels contaminants atmosfèrics òxids de nitrogen (NOx) i partícules (PM), sense que suposi un inconvenient per al desenvolupament de l’activitat econòmica.

L’impost té caràcter finalista i els ingressos que se’n derivin, estimats en uns 7,5 MEUR anuals, aniran destinats a consolidar la transformació verda, dotant el Fons per a la Protecció de l’Ambient Atmosfèric, que gestiona el Departament d’Acció Climàtica. Aquest fons finança despeses i inversions públiques en matèria de protecció de l’ambient atmosfèric i de millora de la qualitat acústica, i les polítiques de prevenció i millora de la qualitat atmosfèrica. Els darrers anys ha finançat, entre d’altres, millores de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació atmosfèrica (XVPCA) i projectes de millora del model de mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB). Mascort s’ha mostrar convençut que “ens cal prémer l’accelerador de la transició verda, adaptar-nos als nous escenaris i mitigar els efectes negatius de tot allò que fins ara no hem fet bé”.

Bonificacions a les millores energètiques i exempcions

Així doncs, a partir de l’entrada en vigor de l’impost, les empreses navilieres i les armadores dels transbordadors, tancs, portacontenidors, creuers, petroliers, vaixells de càrrega i d’altres considerats grans vaixells que atraquin en ports catalans tindran un gravamen d’1 euro per quilogram de NOx i PM emesos per embarcació. Com que l’objectiu és ambiental i no recaptatori, s’han establert bonificacions per a aquelles naus que disposin d’un certificat acreditable de millora energètica, com el Green Award, el Clean Shipping Index (CSI), l’Enviromental Shipping Index (ESI), o un certificat de registre al sistema de gestió i auditoria mediambiental de la Unió Europea (EMAS).

També s’estableixen reduccions de la base imposable per connexió a laxarxa elèctrica del port i per l’alimentació de tots els serveis del vaixell per energia elèctrica íntegrament subministrada per bateria interna. Finalment, es bonifiquen les escales que realitzen les empreses prestadores del servei de les línies d’interès públic, amb origen i destí a Palma, Maó o Eivissa. La càrrega tributària mitjana per escala que suposa l’impost es de 759 euros. El 44% de les escales tenen una quota inferior als 300 euros, el 60% als 500 euros i el 78% inferior als 1.000 euros.

Quedaran exempts de l’impost els grans vaixells que prestin serveis públics, els que es veuen obligats a atracar o fondejar en cas de perill o força major i els que realitzin activitats d’ajuda humanitària.

Una qüestió ambiental i de salut

Les emissions dels vaixells que estan a port són responsables en bona part de la contaminació atmosfèrica de les ciutats i aglomeracions urbanes que els allotgen, a més de contribuir el l’escalfament global del planeta. En el cas del Port de Barcelona aquestes emissions locals són superiors a les de tot el trànsit urbà i també a les associades a les indústries. En concret, és l’origen del 46% de les emissions de NOx i del 52% de les partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) de la ciutat, segons el Pla de millora de la qualitat de l’aire de Barcelona 2015-2018 de l’Ajuntament. Respecte dels 40 municipis de la conurbació de Barcelona que conformen la Zona de Protecció Especial (ZPE) de l’ambient atmosfèric, on hi viuen uns 3 milions d’habitants, la contribució del transport marítim representa el 19% de les emissions de NOX i PM10. Respecte a tot Catalunya, representa el 13,5%.

Els nivells elevats de contaminants tenen una incidència directa en la salut de les persones. A la conurbació de Barcelona les superacions dels límits legislats de diòxid de nitrogen (NO2) des del 2010 fins al 2018 han arribat a motivar una sentència condemnatòria del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que encara no ha establert cap sanció, i una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del passat mes de desembre segons la qual la Generalitat ha d’aprovar un pla d’actuació per reduir les emissions sobre els contaminants NO2, PM10, partícules inferiors a 2,5 micres (PM2,5), benzo(a)pirè (BaP) i ozó troposfèric (O3), aquest darrer format, entre d’altres, per precursors com els NOx. El pla ha estat fins fa poques setmanes a informació pública i està previst que s’aprovi abans d’acabar l’any.

La nova Directiva sobre la qualitat de l’aire de la Unió Europea, actualment en elaboració, rebaixarà a la meitat els valors límit de contaminació permesos, per apropar-los als que recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS). L’esforç que això significa no és lineal, sinó logarítmic. Caldrà reduir les emissions dels ports a més de la meitat d’ara i fins al 2030.

El Govern va aprovar el novembre del 2021 la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de l’impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells

El Govern va donar llum verda a la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de l’impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells el 23 de novembre del 2021. Un tribut previst  a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic i que té per objecte gravar les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) durant les maniobres d’atracament i durant l’estada del vaixell al moll. La memòria preliminar ja preveia que els ingressos derivats d’aquest impost s’integrarien en el Fons per a la Protecció de l’Ambient Atmosfèric, destinat a polítiques de prevenció i millora de la qualitat atmosfèrica.

D’acord amb la memòria preliminar, el tribut s’emmarca en la política mediambiental del Govern la qual, en línia amb les recomanacions de la UE i d’altres organitzacions com l’OMS, fa ús de la fiscalitat verda com un instrument per modificar conductes que comporten externalitats negatives sobre el medi ambient. En aquest cas en concret, la finalitat és afavorir la millora de la qualitat de l’aire i la salut de les persones en aquells llocs del territori en els quals hi ha més presència d’emissions d’òxids de nitrogen, en aquest cas provocats pel transport marítim.

Segons l’estudi Emissions de contaminants a l’atmosfera 2011-2017, realitzat per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, les emissions d’òxids de nitrogen dels vaixells durant les maniobres d’atracament i durant l’estada al port són, juntament amb les del transport terrestre i la indústria, les principals fonts d’emissions de partícules de Nox a les Zones de protecció especials (ZPE) de l’ambient atmosfèric definides al Decret 226/2006, de 23 de maig. D’acord amb aquesta norma, són zones de protecció especial diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat.

 

Comparteix-me:

Nou disseny del portal monSOStenible. Estem treballant en el redisseny tant del format extern com de l’estructura interna i organitzativa del portal

Després de gairebé 14 anys de la presentació pública d’aquest portal, monSOStenible, i d’uns 15 anys de feina sense interrupció, estem treballant en el redisseny tant del portal com de...

BioCultura celebra fins aquest diumenge la 30a edició de la fira a Barcelona

El Palau Sant Jordi de Barcelona acull des d'aquest dijous i fins diumenge la 30a edició de la fira BioCultura, una gran mostra de productes ecològics i consum responsable. ....

Les pluges d’aquests darrers dies, molt ben rebudes arreu del territori, fan augmentar les escasses reserves que tenien els embassaments

Els embassaments de les conques internes respiren amb les pluges de l'última setmana, que han fet incrementar en 2 hm3 les reserves d'aigua en tan sols dos dies. D'aquesta manera,...