La recollida selectiva dels residus municipals a Catalunya encara no arriba a la meitat. La Conca de Barberà és la comarca amb un índex més elevat

Catalunya assoleix el 2021 un 46,6% de recollida selectiva dels residus municipals, però encara hi ha més de la meitat dels residus municipals generats, 2.149.000 tones, que no es recullen selectivament. Durant l'any 2021 s?han recollit 1.878.000 tones, el que representa un 3,1% més que a l?exercici 2020. La Conca de Barberà és la comarca que obté un resultat més elevat, arribant a un 80,43%, després de la implantació de sistemes eficients de recollida selectiva al conjunt de la comarca (recollida de porta a porta i contenidors tancats amb identificació de l?usuari.

Un 46,6% dels residus municipals del total generat l’any 2021, que va ser d’1.878.000 tones, s’han recollit de manera selectiva. Això representa un increment del 3,1% i 52.700 tones més que l’any 2020. Aquestes són les xifres que es desprenen del balanç de les dades de recollida selectiva dels residus municipals a Catalunya de l’any 2021 que avui ha fet el director de l’Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire i Soler, a l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà).

La recollida selectiva per comarques

Dades per comarques

Les comarques capdavanteres en la recollida selectiva dels residus municipals tenen, en una part important o en la seva totalitat, municipis amb servei individualitzat de recollida selectiva (recollida de porta a porta i contenidors tancats amb identificació de l’usuari).

Aquests models de recollida selectiva proporcionen índexs de recuperació molt elevats, superiors als models tradicionals d’anonimat: contenidors oberts a la via pública. Els municipis que implanten el model de porta a porta obtenen de mitjana índexs entre el 60% i el 90%.

Amb les dades de 2021, cal destacar que comarques com la Conca de Barberà han obtingut una gran millora en els resultats de la gestió dels residus de 2021. La Conca ha disminuït la generació i ha incrementat la recollida selectiva en un 80,43% amb la implantació de la recollida de porta a porta i de contenidors tancats en els seus 22 municipis.

Tanmateix, hi ha àmbits i comarques que, tot i que van millorant els resultats, encara obtenen índexs de recollida selectiva inferiors al 40%, com ara l’Àrea Metropolitana de Barcelona (38%) i la Cerdanya (28%). Per millorar la recollida selectiva al conjunt del territori, és imprescindible un augment entre els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb una població de 3.303.927 habitants.

Pel que fa a la xifra de generació de residus, l’any 2021 s’han generat uns 4 Mt de residus municipals, un 1,3% més que a l’any 2020, i la generació per càpita s’ha situat en 519 kg/hab./any

En recollida selectiva, per fraccions, les 4 principals (orgànica, vidre, paper i cartró i envasos) han augmentat lleugerament respecte de l’any anterior. La que més ha crescut ha estat la matèria orgànica (4,6%) seguida del vidre (3,2%). Els envasos i el paper/cartró augmenten menys, un 1% i un 0,5% respectivament. Tanmateix, encara hi ha més de la meitat dels residus municipals generats que no es recullen selectivament. La fracció restant representa el 53,4% de les tones recollides (2.149.400 t).

La fracció restant s’ha de tractar abans de destinar-la al tractament final (dipòsit o incineració amb valorització energètica). Es destina prèviament a plantes de tractament mecànic-biològic* (TMB). L’any 2021, s’ha tractat prèviament el 66,7% de la fracció restant generada.

Una dada positiva és la davallada contínua de la destinació a dipòsit controlat. L’any 2021, s’han destinat a dipòsit controlat el 33,6% dels residus municipals generats. L’any 2035, d’acord amb les directives europees, només es podrà dur a dipòsit controlat un màxim del 10% dels residus municipals generats. La quantitat de tones de residus destinats a dipòsits controlats és d’1.352.000 t.

Emergència climàtica

La recollida selectiva dels residus forma part de les accions davant l’emergència climàtica. La prevenció de residus i la recollida selectiva són accions que contribueixen a alliberar menys CO2. Si es generen menys residus, calen menys transport i menys tractaments. I, si separem els materials que no podem evitar com a residus, es poden destinar a valorització i utilitzar-se de nou com a matèria primera secundària per disminuir així l’extracció i la importació de matèries verges. 

D’altra banda, en prevenir i aprofitar els materials, reduïm la quantitat de fracció restant i rebuig que cal eliminar en dipòsits controlats i incineradores, i les conseqüents emissions que generen aquests tractaments.

Les dades de 2021 mostren, però, que la generació de residus municipals a Catalunya no disminueix després de la pandèmia. És per això que cal una gran conscienciació i avançar cap a pautes de consum perquè no hi hagi tants residus. Els productes han de ser repensats per retornar-se als proveïdors i dissenyats per a ser duradors i aprofitables. A més, la ciutadania i els comerços han de prendre consciència sobre el malbaratament de recursos i que cal prevenir i fer bé la recollida selectiva perquè després els ens locals puguin enviar els residus a tractar als gestors de residus i aquests gestors puguin obtenir-ne materials per a un nou cicle productiu.

Objectius europeus de reciclatge

La Unió Europea ha establert uns objectius de reciclatge ambiciosos als estats membres a curt i mitjà termini, uns reptes que tenen com a finalitat aprofundir en la millora del reciclatge per formar uns hàbits on tothom, la ciutadania i totes les activitats econòmiques (comerços, serveis, indústries), siguem conscients sobre la importància de fer una bona gestió dels residus que generem.

Catalunya, a 2021, no ha aconseguit reduir la generació, però ha assolit un índex de recollida selectiva dels residus municipals del 46,6% i es calcula que s’aconsegueix valoritzar el 40% d’aquests residus generats.

L’any 2020, els estats membres havien d’acomplir un objectiu de reciclatge del 50%; l’any 2025, aquest objectiu és del 55%; l’any 2030, del 60%, i l’any 2035, del 65%. A banda, l’any 2035, els estats membres no podran destinar a dipòsit controlat més d’un 10% dels residus municipals.

Ajuts econòmics per implantar sistemes eficients de recollida selectiva 

L’Agència de Residus de Catalunya continua treballant per impulsar la recollida selectiva dels municipis. A mitjan juny, l’ARC va donar a conèixer els atorgaments de la convocatòria 2021 de foment de la recollida selectiva. Ha atorgat 22 milions d’euros a 74 ens locals (inclosos més de 300.000 euros a productors, com ara Mercabarna, o activitats de compostatge en empreses i càmpings) per fomentar la recollida selectiva dels residus municipals, i, en particular, perquè els municipis implantin sistemes eficients de recollida selectiva, claus per incrementar la recollida selectiva a Catalunya i complir els objectius europeus de reciclatge.

L’ARC també ha donat a conèixer recentment els atorgaments de la convocatòria de subvencions per millorar infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya de l’any 2022. Ha atorgat 13,6 M€ a 14 ens locals per millorar infraestructures de tractament dels residus municipals i per impulsar-ne de noves. Es finançaran 26 projectes d’instal·lacions de tractament de la fracció orgànica dels residus municipals recollida selectivament, de preparació per a la reutilització i de tractament mecànic i biològic de la fracció restant i orgànica.

Finalment, al juliol de 2021, l’ARC va donar a conèixer els atorgaments de la convocatòria per a la Compra Pública d’Innovació (CPI) en matèria de recollida selectiva de residus. L’ARC va atorgar ajuts econòmics per un valor de 10 milions d’euros, procedents de fons europeus, a municipis i ens supramunicipals perfacilitar la implantació de models eficients de recollida selectiva.

Avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya

L’Agència de Residus de Catalunya treballa en l’esborrany de la nova llei de residus de Catalunya, que vol ser una eina transformadora del model productiu a fi de propiciar un consum més responsable, preventiu i que eviti l’excés d’embalatges en els productes. Alhora, pretén ser una norma que canviï linealitat per circularitat. Els residus són recursos i, com a tals, han de ser recuperats i retornats a la cadena de valor per esdevenir nous productes. Les mesures que s’adoptin hauran de ser coherents amb les estratègies de lluita contra el canvi climàtic i de residu zero. 

Es preveu que la nova llei haurà de definir dos aspectes clau: 1. els ens locals haurien d’optar per sistemes de recollida selectiva d’alta eficiència (recollida de porta a porta o sistema de contenidors tancats), i 2. els ens locals haurien d’aplicar la taxa justa com a mecanisme econòmic i fiscal que incentivi la prevenció i la separació correcta en origen i la participació en la recollida selectiva dels residus als usuaris als quals presta el servei.

Comparteix-me:

Nou disseny del portal monSOStenible. Estem treballant en el redisseny tant del format extern com de l’estructura interna i organitzativa del portal

Després de gairebé 14 anys de la presentació pública d’aquest portal, monSOStenible, i d’uns 15 anys de feina sense interrupció, estem treballant en el redisseny tant del portal com de...

BioCultura celebra fins aquest diumenge la 30a edició de la fira a Barcelona

El Palau Sant Jordi de Barcelona acull des d'aquest dijous i fins diumenge la 30a edició de la fira BioCultura, una gran mostra de productes ecològics i consum responsable. ....

Les pluges d’aquests darrers dies, molt ben rebudes arreu del territori, fan augmentar les escasses reserves que tenien els embassaments

Els embassaments de les conques internes respiren amb les pluges de l'última setmana, que han fet incrementar en 2 hm3 les reserves d'aigua en tan sols dos dies. D'aquesta manera,...