Agroterritori

AGROTERRITORI és una fundació que treballa sobre la dimensió espacial de les activitats agràries. Té com a finalitat principal promoure el coneixement d’iniciatives encaminades a la preservació, desenvolupament i gestió dels espais agraris en general, i d’una manera especial els periurbans.

Per què?
A Catalunya els espais agraris representen entre el 32,5% i el 24,4% de la superfície. Constitueixen, després de la massa forestal, la segona coberta del sòl del país. Però la seva importància no radica només en la seva extensió, sinó sobretot en la multitud de funcions (productives, mediambientals, socials i territorials) que desenvolupen. En un país que pretén un territori equilibrat, funcional i de qualitat és indiscutible el protagonisme dels espais agraris i, evidentment, d’aquells qui els gestionen, els agricultors.

En el context actual, en el que les institucions estant fent importants esforços de planificació (territorial i urbanística), no existeix una eina que permeti als agents responsables del desenvolupament territorial de Catalunya, als gestors d’espais o als professionals del sector prendre decisions fomentades en l’aprehensió de les diferents dimensions de l’espai agrari. Cal, doncs, una estructura que fomenti la reflexió a l’entorn d’aquests espais, que promogui la generació de coneixement i que dinamitzi els processos de preservació i gestió dels espais agraris. AGROTERRITORI pretén aglutinar esforços per desenvolupar aquesta funció.

Qui som?
AGROTERRITORI és una fundació impulsada per la Universitat de Girona, la Unió de Pagesos i la Cambra Agrària Territorial de Girona.

Què hem fet?

AGROTERRITORI va néixer a finals del 2008. D’ençà ha treballat per consolidar una estructura sòlida (actualment i col·laboren més de 30 professionals) i ha desenvolupat una sèrie d’actuacions, d’entre les quals destaquen l’organització de jornades i cursos (notablement el Seminari sobre la futura llei d’espais agraris de Catalunya i el Curs d’eines per a la preservació, la gestió i el desenvolupament d’espais agraris) o la gestió del portal web www.agroterritori.org.

Objectius?

La Fundació AGROTERRITORI té com a finalitat la diagnosi, la definició de propostes, els estudis, la sensibilització, la gestió, la formació i el debat sobre els espais agraris periurbans i tot allò que incideixi en aquests àmbits. Per tal d’aconseguir els seus objectius la fundació desenvolupa els següents eixos de treball:

  1. La creació de coneixement associat a l’espai agrari, a través de l’Observatori de l’Agricultura Peirurbana i l’Anuari Agroterritorial Europeu.
  2. La difusió de coneixement, notablement a través de la pàgina web i del newsletter que edita la fundació.
  3. La formació i el treball en xarxa, mitjançant l’organització de cursos i jornades de reflexió i debat.
  4. La sensibilització, per mitjà de campanyes de divulgació sobre les especificitats del territori agrari, i especialment el periurbà.

AGROTERRITORI pretén cohesionar les diferents sensibilitats territorials existents a Catalunya mitjançant el treball en xarxa. L’aproximació vol ser multidisciplinar, agrupant professionals de diferents àmbits científics (geografia, agronomia, ciències ambientals, sociologia, etc.), i alhora vol reflectir els diferents sentiments que neixen de la diversitat territorial del país. L’ambició és, doncs, aglutinar els esforços de les diferents institucions que reconeguin la seva responsabilitat social en aquest procés de transformació territorial, perseguint l’objectiu d’un desenvolupament sostenible, especialment referent a la seva base agrària.

Principal


[email protected]
972.20.19.93

Ronda Ferran Puig, 18
17001 Girona